Toppbild
25 oktober 2018

Studiebesök på Statens Kartverk i Trondheim

Arbetsgruppen i aktivitet 4a - Nationell samverkan i geodatainsamling, i Geodatarådets handlingsplan 2018-2020, besökte den 3 oktober Statens Kartverk i Trondheim. Målet var att få en inblick i hur samverkan sker i Norge mellan statliga myndigheter och kommuner utifrån Geovekst, Norge Digitalt och Geonorge.
Ulf Eriksson, Lantmäteriet och aktivitetsansvarig för 4a säger:
- Vi fick ett fantastiskt mottagande av Lars Mardal fylkeskartchef i Tröndelag och Einar Jensen som är stationerad i Oslo och ansvarar för samtliga fylkeskartchefer i Norge. Lars och Einar genomförde en mycket engagerad och detaljerad genomgång hur man under 35 år samverkat med geodata i Norge. Vi deltagare fick hela tiden möjlighet att ställa frågor.
På eftermiddagen kom Kart- och mätchefen på Trondheims kommun, Mona Hoiås Saether, och informerade om hur de arbetar med geodata på kommunen. Hon berättade också på vilket sätt de tar del av Geovekst-arbetet även om de står utanför samarbetet. En anledning till att de inte är med är att de själva vill prioritera sin ajourhållning inom kommunen. Trondheim är sedan 2006 med i Norge Digitalt, de både använder och levererar geodata som de får ersättning för.
arbetsgrupp
Från vänster Stefan Berglin LM, Lars Mardal Statens Kartverk, Thomas Lithen LM, Ulf Eriksson LM, Jens Tiensuu LM, Lars Brink Trafikverket, Ulf Henriksson Falun kommun, Jonas Lord Göteborg Stad, Gunnar Blide Göteborg Stad, Einar Jensen Statens kartverk, Erik Nilsson LM och Staffan Eriksson Bodens kommun. I arbetsgrupp 4a) ingår också Joakim Fransson Trafikverket, Magnus Wallhgen Sjöfartsverket, Anna Halvarsson Naturvårdsverket och Minna Severin SGU.

Geovekst

Är ett samarbete om gemensam förvaltning, drift, underhåll och användning av detaljerade geodata. Det började med utvecklingen av en gemensam standard (SOSI) i mitten på 80-talet och 1992 startade Geovekst, ett samarbete mellan Vegdirektoratet, Norges Energiverksforbund (Energi Norge), Kommunenes sentralforbund, Statens kartverk och Teledirektoratet (Telenor). Landbruk och Norges vassdrag- og energidirektorat (NVE) blev parterner senare.

Målet med Geovekst-samarbetet är att gemensamt ta fram regionala geodataplaner för att genomföra kartläggningsprojekt samt upprätta, förvalta och ajourhålla en gemensam geografisk databas (FKB) som uppfyller behoven för en digital samhällsbyggnadsprocess utifrån användarnas behov.

Geovekst bygger på samfinansiering av parterna och därmed kan stora mängder geodata produceras, samtidigt som det totalt blir mer kostnadseffektivt för var och en av parterna.
Det praktiska samarbetet sker genom framtagande av 5-åriga regionala geodataplaner som ligger till grund för de kartläggningsprojekt som genomförs. I varje kartläggningsprojekt deltar både Geovekst-parterna och andra aktörer som har behov av detaljerad geografisk information, som Järnvägsstyrelsen, NVE och Försvarsmakten.

Norge består idag av 422 kommuner varav många riktigt små, en kommunreform är på gång. Fem av de största kommunerna (Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger och Berum) står utanför Geovekst, men samtliga använder SOSI-standarder för kartläggning och utbyte av geodata samt för upphandling. Samarbetet har under de senaste åren ökat även med de största, vilket bekräftades av Trondheims kommun när de berättade om sitt utökade regionala och nationella samarbete.

I början på 2000-talet etablerades Norge Digitalt, som är ett brett samarbete för tillhandahållande av geodata från all offentlig verksamhet, här är Geovekst-informationen bara en del av all information som tillhandahålls. Norge Digitalt påminner till stora delar om den datadelningsmodell, Geodatasamverkan, mellan offentliga myndigheter och kommuner som vi har i Sverige. Ytterligare några år senare lanserades Geonorge, en nationell portal för tillhandahållande av all geodata genom tjänster (gränssnitt).

Mer information: