Toppbild
27 februari 2018

Slutrapporter Geodatarådets handlingsplan 2017

Inom arbetet med den Nationella geodatastrategin har i 2017 års handlingsplan strategifördjupningar genomförts inom flera olika områden.

De arbeten som avslutas med rapporter är följande:

  • Nationella basdata från stat och kommun, arbetet har letts av SGU
  • Nationell baskartetjänst, arbetet har letts av Lantmäteriet
  • Geodata för skogliga ändamål (Skogsdatastrategi), arbetet har letts av Skogsstyrelsen
  • Geodata för krisberedskap och blåljus, arbetet har letts av MSB
  • Geodata för kust- och strandzoner, arbetet har letts av Sjöfartsverket.

Dessutom producerade Lantmäteriet, SGU, Sjöfartsverket och Skogsstyrelsen en gemensam PM kring behovet av att definiera nationella basdata samt nyttorna med öppna data, ett nationellt laserskanningomdrev och ett nationellt kartläggnings-program för Sveriges grunda kust- och strandzoner. 

I arbetet med 2017 års handlingsplan har Lantmäteriet kontinuerligt informerat Geodatarådet om utvecklingen av arbetet med regeringsuppdraget kring Digitalt först - En effektivare samhällsbyggnadsprocess. Regeringsuppdraget slutrapporterades i slutet av januari 2018. Ta del av de olika rapporterna här.