Toppbild
29 januari 2018

Regeringsuppdrag till Lantmäteriet - att driva en kompetenssatsning om digitaliseringens möjligheter i plan- och byggprocessen

Regeringen uppdrar åt Lantmäteriet att driva en kompetenssatsning om digitaliseringens möjligheter i plan- och byggprocessen. Målsättningen med uppdraget är att bidra till en effektivare och mer enhetlig digitaliserad plan- och byggprocess, vilket är en del i det övergripande målet att få till stånd fler bostäder.

I uppdragets genomförande ska Lantmäteriet ta tillvara Boverkets kunskap om plan- och byggprocessen, Naturvårdsverkets kunskap från uppdraget Digitalt först - för smartare miljöinformation samt inhämta synpunkter från Sveriges Kommuner och Landsting, De små kommunernas samverkan och samverka med ett urval av kommuner, landsting och länsstyrelser. Läs mer på regeringens webbplats.