Toppbild
06 februari 2018

Geodatarådets handlingsplan 2018-2020

Den Nationella geodatastrategin beskriver hur vi gemensamt skapar en väl fungerande infrastruktur för geodata i Sverige. Lantmäteriet och Geodatarådet har definierat fem fokusområden för den nya gemensamma handlingsplanen.

Följande fem fokusområden läggs till grund för utformningen av handlingsplanen för perioden 2018 - 2020:

  • Standardisering av nationella basdata
  • Nationell samverkan i geodatainsamling
  • Nationell plattform för geodataaccess
  • Öppenhet och sekretess hos nationella basdata
  • Metoder för analys av användarbehov och samhällsnytta.

Den nya fleråriga handlingsplanen omfattar till vissa delar fortsatt arbete med frågorna från 2017 års handlingsplan. Fastställande av den nya fleråriga planen sker på Geodatarådsmötet den 28 februari i Gävle.