Standarder, termer och ramverk

Standarder reglerar allt möjligt enkelt och självklart runt om oss utan att vi egentligen tänker på det och gör att samhället och vår vardag fungera på ett smidigare och säkrare sätt. Standardiserad information är en nödvändig del för en fungerande infrastruktur för geodata.

Standardisering innebär att vi tar fram gemensamma lösningar och överenskommelser på återkommande problem i syfte att uppnå största möjliga nytta. Genom standardisering:

  • främjas samarbete och öppenhet mellan parter
  • underlättas kommunikation
  • främjas utveckling
  • minskar onödiga variationer samt
  • skapas ökad kvalité.

Standardiserade begrepp har stor betydelse för att enkelt kunna använda geodata. Det gör det enkelt att söka, hitta och utvärdera geodata för olika behov.

Termdatabasen Ekvator - för enhetlig terminologi inom geodataområdet

Termdatabasen Ekvator förvaltas av SIS/Stanli. Databasen innehåller över 1300 termer och definitioner inom geodataområdet.

Ramverk - riktlinjer och vägledning

 

 

Geodata är beskrivningar av sådant som har ett geografiskt läge, till exempel byggnader, sjöar och vägar men också vegetation och befolkning. Vanliga synonymer på geodata är ”geografisk information” eller ”geografiska data”. Allt som går att lägesbestämma, helt enkelt.

Geodata ingår i vår vardag och påverkar många av våra val och möjligheter. Vi använder dagligen geodata till exempel i samband med att vi söker information om väder, platser, transporter och olika tjänster. Myndigheter, kommuner och landsting använder geodata i sin verksamhet. Det kan till exempel röra sig om beslut om bygglov, detaljplaner eller ändring av fastighetsgränser eller planering av mjuka verksamheter som vård, omsorg och skolor.

Läs mer om goda exempel på användning av geodata.

Det är vanligt att geodata ägs av flera olika producenter eller leverantörer inom både offentlig och privat sektor. Geodata samlas in och lagras av lokala, regionala och nationella myndigheter så väl som andra aktörer.

Geodataportalen ger dig möjlighet att söka, hitta och titta på geodata från olika källor som fysiskt ligger lagrade i olika miljöer.

Förkortningen SDI kommer från engelskans spatial data infrastructure som vi på svenska benämner infrastruktur för geodata.

En infrastruktur för geodata underlättar tillgång till geodata från olika aktörer. Infrastrukturen är ett standardiserat sätt att dela och få tillgång till geodata genom att använda tjänster på Internet. Inspire-direktivet ger stöd och vägledning för etablering av nationell infrastruktur för geodata.

UML, Unified Modelling Language är ett är ett objektorienterat språk för att specificera, visualisera och dokumentera olika typer av system. UML används ofta inom programvarukonstruktion, men inom geodataområdet används språket bland annat för att beskriva innehåll och struktur i en datamängd.

Kärnan i ett UML-diagram är ett klassdiagram som beskriver hur olika klasser relaterar till varandra och vilka attribut som ska finnas för respektive klass.

Exempel UML diagram för belägenhetsadress direkt.