Inspire

Inspire är ett EU-direktiv som syftar till att bygga upp en europeisk infrastruktur för geodata. Infrastrukturen ska underlätta tillgången till offentliga geodata via webbaserade tjänster.

Inspire anger bestämmelser för att inrätta en infrastruktur för geodata i Europa. Infrastrukturen gör det möjligt att dela geodata mellan organisationer inom den offentliga sektorn och underlätta allmänhetens tillgång till geodata i hela Europa.

Inspire står för Infrastructure for Spatial Information in Europe vilket är synonymt med spatial data infrastructure, SDI och på svenska: infrastruktur för geodata.

Inspire-direktivet är baserat på ett antal gemensamma principer:

 • Geodata bör samlas in endast en gång och hålls där den kan upprätthållas mest effektivt.
 • Det ska vara möjligt att kombinera sömlösa geodata från olika källor i hela Europa och dela det med många användare och applikationer.
 • Det bör vara möjligt att dela geodata, som samlats in på en nivå/i en skala, med alla nivåer/skalor; detaljerade geodata för grundliga undersökningar, allmänna geodata för strategiska syften.
 • Geodata som behövs för god förvaltning på alla nivåer bör vara lätt och öppet tillgängliga.
 • Lätt att hitta var geodata finns, hur den kan användas för att uppfylla ett särskilt behov, och på vilka villkor det kan tillhandahållas och användas.

I direktivet ingår det att:

 • identifiera relevanta geodata,
 • beskriva dessa i metadata,
 • utveckla sök-, visnings- och nedladdningstjänster samt
 • harmonisera data så att de går att kombinera.

Direktivet började gälla 2007 och genomförs i flera steg, med fullständig uppbyggnad 2021.

Inspire bidrar till att standardisera de nationella infrastrukturerna inom EU genom ett antal EU-förordningar som beskriver de olika komponenterna i en infrastruktur för geodata. Dessa EU-förordningar som även benämns genomförandebestämmelser finns för:

 • metadata,
 • data- och tjänstedelning,
 • dataspecifikationer,
 • nättjänster,
 • uppföljning och rapportering till EU.

För att förenkla genomförandet finns även ett antal detaljerade vägledningar. Läs mer om genomförandebestämmelser och vägledningar.

Lagen och förordningen om geografisk miljöinformation reglerar det svenska genomförandet av Inspire.

Lantmäteriet ansvarar för samordningen av den svenska infrastrukturen för geodata, som är en del av den europeiska infrastrukturen enligt Inspire.

Inspire Geoportal ger möjlighet att söka efter geodata och tjänster från EU:s medlemsstater inom ramen för Inspire-direktivet. Medlemsstaterna ger tillgång till sina infrastrukturer för geodata via Inspire Geoportal. Den svenska Geodataportalen är en del av den europeiska geodataportalen, Inspire Geoportal.

Filmen nedan ger en översikt av behovet av en europeisk infrastruktur för geodata och vilka typer av geodata som omfattas av Inspire.