Geoskolan

Geoskolan

En digital lärmiljö för elever i grundskolan och gymnasiet. Här får du som lärare tillgång till ett kostnadsfritt undervisningsstöd som kan användas i de flesta ämnen. Geoskolan innehåller lektionsförslag och geografisk information från Lantmäteriet och andra myndigheter.

  GEOSKOLANS KARTAPPLIKATION

Geoskolan ger eleverna möjlighet att utveckla sitt lärande genom att visualisera, analysera och utforska olika ämnen med koppling till geografisk information. Geografisk information/geodata och GIS (geografiska informationssystem) kan användas i de flesta ämnen som till exempel geografi, historia, samhällskunskap, biologi, naturkunskap, teknikorienterade ämnen, matematik och idrott.

Geoskolan innehåller undervisningsstöd i form av:

  • Förslag på lektioner inom olika ämnesområden för grundskolan och gymnasiet. Lektionsförslagen är framtagna för att uppfylla målen i läroplanen för grundskolan respektive gymnasiet. Förslagen är anpassade för att ge kunskaper om geografiska källor och verktyg, till exempel kartor, GIS och modeller. 
  • Kartapplikation med en bakgrundskarta och kartlager med information från olika myndigheter. Här kan eleverna välja kartlager, zooma, panorera, mäta, rita och skriva ut. Med hjälp av kartapplikationen är det möjligt att analysera, visualisera och utforska samhälle, miljö och natur. Bakgrundskartan är Lantmäteriets Topografiska webbkarta. Innehållet i bakgrundskartan och kartlagren är rikstäckande, vilket innebär att lektionerna kan utformas med lokal anknytning. Informationen i bakgrundskartan och kartlagren hämtas direkt från respektive myndighet vilket gör att Geoskolan alltid visar aktuell information. Att använda kartapplikationen är enkelt och kräver inte avancerade datorkunskaper för varken lärare eller elev. För att starta kartapplikationen klicka på länken ovan så öppnas den i en webbläsare. 
  • Lärarhandledning för varje lektion. Handledningen innehåller beskrivning, syfte, delmoment, tidsåtgång samt kopplingen till Skolverkets kursplan.

Vi hoppas att Geoskolan ska vara en hjälp och en inspiration för både lärare och elever. De digitala kartorna i kartapplikationen tillsammans med lektionsförslagen ger möjlighet att förstå samspel mellan miljö och samhälle och hur olika perspektiv och intressen kan stå mot varandra. Vår ambition är att Geoskolan ska bidra till att ge förståelse om möjligheterna att använda geografisk information i diskussioner, analyser och presentationer inom olika ämnen i grundskolan och gymnasiet. 

Här finns kortfattad information om Geoskolan (pdf)

Geoskolan är ett verktyg som erbjuder enkel användning av digital information. Verktyget kan användas för att utveckla elevernas digitala kompetens och förmåga att kritiskt granska och värdera information.

Ett digitalt verktyg för analys och värdering
I läroplanerna för grundskolan och gymnasiet finns kunskapskrav som handlar om att eleverna ska kunna göra geografiska analyser, använda olika geografiska källor och värdera resultaten. Eleverna ska även kunna använda digitala verktyg, kunna lösa problem och omsätta idéer med användning av digital teknik. Kunskapskraven omfattar även källkritik det vill säga att kunna granska och värdera information med utgångspunkt i trovärdighet och relevans.

Geoskolans kartapplikation innehåller digital geografisk information från flera myndigheter i form av olika kartlager. Kartapplikationen kan beskrivas som ett enkelt GIS, det vill säga ett geografiskt informationssystem som gör det möjligt att analysera och presentera geografisk information. Med hjälp av bakgrundskartan och kartlagren kan eleverna analysera och presentera sina resultat i form av en digital karta som även kan skrivas ut på papper.

Lokalanpassade fältstudier
Eftersom Geoskolan är webbaserad och enkelt tillgänglig via Internet så är det även möjligt att hålla lektioner utanför klassrummet via till exempel en smartphone eller surfplatta. På så vis passar Geoskolan bra för fältstudier. Genom att informationen i kartapplikationen är rikstäckande så är det också enkelt att anpassa lektionsförslagen och utgå från de egna lokala förhållandena.

Förutom kunskaper i att hantera geografisk information får eleverna lära känna några av Sveriges alla myndigheter och vilken geografisk information som de ansvarar för.

Kunskaper om rikstäckande geografisk information
I kartapplikationen visas lager med information från de olika myndigheterna och i lektionsförslagen finns länkar till källmaterial i form av beskrivningar och utbildningsmaterial från myndigheterna. På så sätt får eleverna kunskap om vilken myndighet som ansvarar för vilken information och beskrivningar av informationen. Länkarna utgör förstås bara ett axplock av all den information som finns tillgänglig på Internet.

Den senast uppdaterade informationen
Eftersom informationen i kartapplikationen är direkt kopplad till de olika myndigheternas datalager arbetar elever och lärare alltid med den senast uppdaterade informationen. Geoskolan innehåller samma information som myndigheter och andra aktörer använder i sina verksamheter.

Idag innehåller kartapplikationen ett antal lager från myndigheterna:

  • Lantmäteriet,
  • Sveriges geologiska undersökning (SGU),
  • Riksantikvarieämbetet (RAÄ),
  • Statistiska centralbyrån (SCB),
  • Naturvårdsverket,
  • Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI) och
  • Länsstyrelsen.

Som lärare kan du enkelt använda Geoskolans kartapplikation och förslag på lektioner till att utveckla egna lektioner inom andra ämnen, exempelvis med uppgifter att söka efter ytterligare källor.

Öva källkritisk granskning
Använd Geoskolan till övningar i att värdera fakta och därigenom utveckla förmågan att kritiskt granska källor. Här finns goda möjligheter att träna eleverna i att resonera om källors relevans och trovärdighet i enlighet med läroplanens krav på att stärka den källkritiska förmågan.

Skapa egna lektioner
Du har fritt tillgång till kartapplikationen med digital geografisk information som kan användas inom ditt ämnesområde såväl som ämnesövergripande tillsammans med dina kollegor. Med hjälp av kartapplikationen kan du skapa egna lektioner där du kan utgå från er geografiska närhet.

Dela dina lektioner
Vi hoppas att du som lärare kommer att använda Geoskolans kartapplikation i din undervisning. För att underlätta för dig och dina kollegor hjälper vi gärna till att dela lektioner genom att presentera dessa här på geoskolan.se. Välkommen att kontakta oss:  info@geoskolan.se.

Det fortsatta arbetet med Geoskolan består främst i att presentera fler lektionsförslag inom olika ämnesområden för grundskolan och gymnasiet. En effekt av fler lektionsförslag kan vara ett behov av att utöka kartapplikationen med mer information.

Lantmäteriet hjälper gärna till med att undersöka möjligheterna att utöka kartapplikationens innehåll med fler kartlager. Välkommen att kontakta oss med dina idéer och önskemål: info@geoskolan.se.

Geoskolan har utvecklats av Lantmäteriet, i samarbete med Västerås stad, SCB och SGU plus en rad lärare och kommunala GIS-experter. Nu arbetar Lantmäteriet tillsammans med Arboga kommun för att driva arbetet vidare.

Geoskolan är en naturlig del av Lantmäteriets verksamhet att öka och bredda kunskapen om och användningen av geografisk information – genom att göra det enklare för lärare och elever att använda geodata och GIS i skolan, på så sätt ökar kunskapen om geodata.

 

Hur kan snapchat se var du är? Hur hittar man till Mordor? Och vad skulle hända om alla kartor försvann?

Se Lantmäteriets film och bredda din bild om vad en karta egentligen är. Passar för mellan-, högstadie- eller gymnasielever.