Geodataseminarium 2017

Den 23 november bjöd Lantmäteriet och Geodatarådet in till seminarium på Kistamässan i Stockholm för att informera om vad Geodatarådet har jobbat med under 2017 och fokusområden för 2018. Seminariet gav också information om nordiskt strategiutveckling inom geodataområdet.

Program

09.30 - 09.40 Den nationella Geodatastrategin

Anders Sandin chef för Geodatadivisionen, Lantmäteriet, öppnar årets geodataseminarium och lyfter frågan om de fem samhällsutmaningarna i den nationella geodatastrategin fortfarande är relevanta.
Anders Sandin, chef för Geodatadivisionen, Lantmäteriet. Presentation.

09.40-09.50 Geodatarådet gör verkstad av strategin 

Rådets handlingsplan omfattar 11 olika uppdrag kopplade till de fyra målen i den nationella geodatastrategin. Så här har Lantmäteriet och Geodatarådet arbetat under 2017 för att nå målen.
Peter Nyhlén, Lantmäteriet Presentation.

09.50 10.10 Nationella basdata 

Myndigheter och kommuner i Sverige producerar och förvaltar en enorm mängd geodata som används i skiftande omfattning i olika processer och sammanhang. Eftersom de mål som Geodatastrategin pekar ut kräver betydande utvecklingsinsatser på flera olika områden behöver vi prioritera åtgärderna för de geodata som samhällsbyggnadsprocessen behöver. Vilka är då dessa geodata? Och vilka åtgärder krävs för att dessa ”nationella basgeodata” ska bli de fundament som den nationella infrastrukturen för geodata behöver?
Lars-Kristian Stölen, Sveriges geologiska undersökning Presentation.

10.10-10.30 Skogsdatastrategin

Med smart landsbygd och digitalisering stärks landsbygden långt mer än städerna. Urbaniseringen inom Sverige har redan stannat av. Vad händer nu? 
Digitalisering ger mer råvara, bättre hållbarhet och en vackrare landsbygd. Ny företagsamhet som tar tillvara skogens alla värden kan göra landsbygden till en tillväxtmotor som också erbjuder livskvalité.
Patrik André, Skogsstyrelsen Presentation.

10.30-10.50 Krisberedskap och blåljus

Tillgången till aktuella och kvalitativa geodata för blåljusverksamhet varierar mellan de olika aktörerna. Samtidigt utgör bristen på enhetliga kartor samt ekonomiska, juridiska och kunskapsmässiga förhållanden hinder för att blåljusaktörer effektivt ska kunna använda geodata och samarbeta vid kriser och händelser. För att skapa bästa möjliga förutsättningar att rädda liv och egendom ska samtliga aktörer ha gemensam tillgång till enhetliga kartor och positioneringsdata, för att säkerställa en gemensam lägesbild både före, under och efter en händelse.
Jan-Anders Holmlund, MSB Presentation.

10.50-11.10 Kust- och strandzonskartering

Halva Sveriges befolkning bor en mil från kusten eller de största sjöarna, de områden som påverkas mest av klimatförändringen. Men brist på kunskap om förhållandena längs kusterna försvårar planering inför översvämning, erosion, hamnbyggnation och annan verksamhet. En ordentlig kartläggning behövs.
Anna Hedenström, SGU Presentation.

11.10-11.30 Hur ser rådets plan ut för 2018?
Blir det fortsättning på någon aktivitet från 2017 års handlingsplan? Vilka nya aktiviteter vill rådet fokusera på? Här får du en uppdaterad bild av Geodatarådets planer för verksamhetsåret 2018.
Peter Nyhlén, Lantmäteriet Presentation.

11.30-11.50 Alt skjer på et sted 

Ny nationell Geodatastrategi för Norge 2017-2025. Våra nordiska kollegor i Norge presenterade under våren en ny Geodatastrategi med ett mycket intressant och tänkvärt innehåll även för oss som jobbar med frågorna i Sverige.
Knut Arne Gjertsen, Kartverket i Norge Presentation.

11.50 -12.00 Summering och avslut
Anders Sandin, chef för Geodatadivisionen, Lantmäteriet