Skriv utSvenska Marktäckedata

Översikt

Tyck till

Översiktlig sammanställning
Resurstyp: datamängd
Produktionsdatum: 2000
Publiceringsdatum: 2014-03-04
Sammanfattning:
Svenska Marktäckedata (SMD) redovisar vegetation och markanvändning med en indelning som bygger på EU:s klassificeringssystem för CORINE Land Cover; anlagda ytor, jordbruksmarker, skog och naturliga marker, våtmarker och vatten. I databasen redovisas 58 klasser, minsta karteringsenhet är 1, 2, 5 eller 25 ha beroende på klass. Klasserna är ett resultat av användarbehov, EU-krav samt vad som var tekniskt och ekonomiskt möjligt att kartera. SMD finns tillgängligt som tre olika produkter: • SMD, pixel. Produkten har en upplösning på 25*25 meter där de klasser som karterats genom klassning av satellitinformation kan ha den upplösningen. Klasser som tolkats visuellt av operatör har minsta karteringsenhet för aktuell klass, medan de klasser som hämtats från annat material har en upplösning som är beroende av utgångsmaterialet. • SMD, raster. Produkten är i rasterformat och de ingående ytorna är automatiskt generaliserade till minsta karteringsenhet (1, 2, 5 eller 25 hektar). Olika klasser har olika minsta karteringsenhet, se bilaga 1 för detaljerad beskrivning. Vid generaliseringen tillämpades de regler som specificerats för arbetet med CORINE Land Cover • SMD, vektor. Produkten är en vektorisering av ”Marktäckedata, raster”. Vektoriseringen är gjord så att vektorerna följer rastret exakt.
Online-länkar:
Protocol Name URL
Ämnesområde: Arealtäckande bilder ocxh baskartor,Miljö
Ansvarig part: Naturvårdsverket Naturvårdsverket
Status: Slutförd

Inspire

Klass Nr. Element Värde
Identifiering 1.1 Titel Svenska Marktäckedata
1.2 Sammanfattning
Svenska Marktäckedata (SMD) redovisar vegetation och markanvändning med en indelning som bygger på EU:s klassificeringssystem för CORINE Land Cover; anlagda ytor, jordbruksmarker, skog och naturliga marker, våtmarker och vatten.  I databasen redovisas 58 klasser, minsta karteringsenhet är 1, 2, 5 eller 25 ha beroende på klass. Klasserna är ett resultat av användarbehov, EU-krav samt vad som var tekniskt och ekonomiskt möjligt att kartera. SMD finns tillgängligt som tre olika produkter:   •	SMD, pixel. Produkten har en upplösning på 25*25 meter där de klasser som karterats genom klassning av satellitinformation kan ha den upplösningen. Klasser som tolkats visuellt av operatör har minsta karteringsenhet för aktuell klass, medan de klasser som hämtats från annat material har en upplösning som är beroende av utgångsmaterialet.   •	SMD, raster. Produkten är i rasterformat och de ingående ytorna är automatiskt generaliserade till minsta karteringsenhet (1, 2, 5 eller 25 hektar). Olika klasser har olika minsta karteringsenhet, se bilaga 1 för detaljerad beskrivning. Vid generaliseringen tillämpades de regler som specificerats för arbetet med CORINE Land Cover   •	SMD, vektor. Produkten är en vektorisering av ”Marktäckedata, raster”. Vektoriseringen är gjord så att vektorerna följer rastret exakt.
1.3 Resurstyp datamängd
1.4 Resursadress
1.5 Resursens identifierare C14735E6-6DB3-4BE5-B99D-96FABB98CCAA
1.6 Sammankopplad resurs
1.7 Resursspråk
Svenska
Klassificering 2.1 Ämneskategori
Arealtäckande bilder ocxh baskartor
Miljö
2.2 Typ av rumslig datatjänst
Nyckelord 3.1 Tesaurus Nyckelord
Fria nyckelord
SMD
CORINE
Marktäckedata
Markanvändning
Landtäcke
CLC
Initiativ
Öppna data
Inspire
Publiceringsmål
Miljödataportalen
GEMET - INSPIRE themes, version 1.0
Landtäcke
Geografiskt läge 4.1 Geografisk omskrivande rektangel 10.61,24.18,69.06,55.14
Temporal referens 5.1 Temporal utsträckning 1999 - 2001
5.2 Publiceringsdatum
2014-03-04
5.3 Datum för senaste revidering
5.4 Skapandedatum
2000
Kvalitet och validitet 6.1 Tillkomsthistorik
Svenska Marktäckedata baseras på klassning och tolkning av Landsat TM satellitdata med indata från huvudsakligen Lantmäteriets allmänna kartdatabaser (Terrängkarta, GGD, Vägkarta, Vegetationskarta), riksskogstaxeringsdata från SLU (Sveriges lantbruksuniversitet) samt uppgifter från SMHI (Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut), SCB (Statistiska centralbyrån), SGU (Sveriges geologiska undersökning), Naturvårdsverket och Länsstyrelsens miljöenheter. Hur olika material användes vid karteringen framgår av produktbeskrivningens bilaga 1. Det finns även tillgång till information om vilka indata som använts vid produktionen (se metadata i produktbeskrivningen).
6.2 Rumslig upplösning
Överensstämmelse 7.1 Specifikation, grad av överensstämmelse
Kommissionens förordning (EU) nr 1089/2010 av den 23 november 2010 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/2/EG vad gäller interoperabilitet för rumsliga datamängder och datatjänster Nej
Begränsning av åtkomst och användning 8.1 Vilkor för tillgång och utnyttjande
Inga tillämpliga villkor
8.2 Begränsningar av offentlig åtkomst
licens Naturvårdsverket tillämpar CC0-licens. Ange gärna källa.
Organisationer som ansvarar för upprättande, hantering, underhåll och distribution av rumsliga data och tjänster 9.1 Ansvarig parts namn och funktion
Kontakt Naturvårdsverket data@naturvardsverket.se
Ägare Naturvårdsverket data@naturvardsverket.se
Metadata om metadata 10.1 Kontaktpunkt för metadata
Naturvårdsverket data@naturvardsverket.se
10.2 Metadatadatum
10.3 Metadataspråk Svenska

Information om metadata

Information om metadatamängden
Språk i metadata: Svenska
Datum för metadata: 2018-05-03T13:55:11
Hierarkisk nivå (Resurstyp): datamängd
Metadatastandard: SS-EN ISO 19115:2005-geodata.se 3.1
Identifierare för metadatamängden: C14735E6-6DB3-4BE5-B99D-96FABB98CCAA
Metadatakontakt:
Organisationen: Naturvårdsverket
Ansvarsområde: Kontakt
Telefonnummer:
E-post: data@naturvardsverket.se

Information om data


Resursbeskrivning
Identifiering av resurs:
Hänvisning till specifikation:
Titel: Svenska Marktäckedata
Produktionsdatum: 2000
Publiceringsdatum: 2014-03-04
-
Beskrivning av resurs:
Sammanfattning:
Svenska Marktäckedata (SMD) redovisar vegetation och markanvändning med en indelning som bygger på EU:s klassificeringssystem för CORINE Land Cover; anlagda ytor, jordbruksmarker, skog och naturliga marker, våtmarker och vatten. I databasen redovisas 58 klasser, minsta karteringsenhet är 1, 2, 5 eller 25 ha beroende på klass. Klasserna är ett resultat av användarbehov, EU-krav samt vad som var tekniskt och ekonomiskt möjligt att kartera. SMD finns tillgängligt som tre olika produkter: • SMD, pixel. Produkten har en upplösning på 25*25 meter där de klasser som karterats genom klassning av satellitinformation kan ha den upplösningen. Klasser som tolkats visuellt av operatör har minsta karteringsenhet för aktuell klass, medan de klasser som hämtats från annat material har en upplösning som är beroende av utgångsmaterialet. • SMD, raster. Produkten är i rasterformat och de ingående ytorna är automatiskt generaliserade till minsta karteringsenhet (1, 2, 5 eller 25 hektar). Olika klasser har olika minsta karteringsenhet, se bilaga 1 för detaljerad beskrivning. Vid generaliseringen tillämpades de regler som specificerats för arbetet med CORINE Land Cover • SMD, vektor. Produkten är en vektorisering av ”Marktäckedata, raster”. Vektoriseringen är gjord så att vektorerna följer rastret exakt.
Ämnesområde: Arealtäckande bilder ocxh baskartor,Miljö
Beskrivande nyckelord:
Fria nyckelord: SMD,CORINE,Marktäckedata,Markanvändning,Landtäcke,CLC
Beskrivande nyckelord:
Initiativ: Öppna data,Inspire
Beskrivande nyckelord:
Publiceringsmål: Miljödataportalen
Beskrivande nyckelord:
GEMET - INSPIRE themes, version 1.0: Landtäcke
Exempelbild:
Sökväg: http://gpt.vic-metria.nu/exempelbilder/land/exempel_smd.png
Bildformat: PNG
Bildtext: Legenden för Svenska Marktäckedata
Språk i resurs: Svenska
Status: Slutförd
Underhåll av resurs:
Underhållsfrekvens: ej planerat
-
Restriktioner och begränsningar:
Användbarhetsbegränsningar: Inga tillämpliga villkor
-
Rättsliga restriktioner:
Åtkomstrestriktioner: licens
Nyttjanderestriktioner:
Andra restriktioner:
Naturvårdsverket tillämpar CC0-licens. Ange gärna källa.
Skyddsklass:
Klassificering: ej klassificerad
Rumslig representation:
Rumslig representation:
Extent:
Utsträckning:
Omskrivande rektangel:
Longitud väst: 10.61
Longitud öst: 24.18
Latitud norr: 69.06
Latitud söder: 55.14
Tidsperiod:
Startdatum: 1999
Slutdatum:: 2001
-
Resurskontakt:
Organisationen: Naturvårdsverket
Ansvarsområde: Kontakt
Telefonnummer:
E-post: data@naturvardsverket.se
-
Resurskontakt:
Organisationen: Naturvårdsverket
Ansvarsområde: Ägare
Telefonnummer:
E-post: data@naturvardsverket.se
-

Kvalitet


Datakvalitet
Omfattning:
Hierarkisk nivå på data: datamängd
Tillkomsthistorik:
Redogörelse:
Svenska Marktäckedata baseras på klassning och tolkning av Landsat TM satellitdata med indata från huvudsakligen Lantmäteriets allmänna kartdatabaser (Terrängkarta, GGD, Vägkarta, Vegetationskarta), riksskogstaxeringsdata från SLU (Sveriges lantbruksuniversitet) samt uppgifter från SMHI (Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut), SCB (Statistiska centralbyrån), SGU (Sveriges geologiska undersökning), Naturvårdsverket och Länsstyrelsens miljöenheter. Hur olika material användes vid karteringen framgår av produktbeskrivningens bilaga 1. Det finns även tillgång till information om vilka indata som använts vid produktionen (se metadata i produktbeskrivningen).
Datakvalitetsrapport - fullständighet brist:
Namn på test: Yttäckning - täckningsgrad
Resultat från kvalitetskontroll:
Värdetyp: Ratio
Resultat: 449964/449964
Datakvalitetsrapport - om alla värden ligger inom domänen:
Namn på test: Conceptual schema compliance
Resultat av överensstämmelsetester:
Testen genomförd med godkänt resultat: Nej
Förklaring av resultatet: Kontroll har inte genomförts.
Hänvisning till specifikation:
Titel: Kommissionens förordning (EU) nr 1089/2010 av den 23 november 2010 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/2/EG vad gäller interoperabilitet för rumsliga datamängder och datatjänster
Publiceringsdatum: 2010-12-08
Resultat av överensstämmelsetester:
Testen genomförd med godkänt resultat: Nej
Förklaring av resultatet: Kontroll har inte genomförts.
Hänvisning till specifikation:
Titel: Kommissionens förordning (EU) nr 1089/2010 av den 23 november 2010 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/2/EG vad gäller interoperabilitet för rumsliga datamängder och datatjänster
Publiceringsdatum: 2010-12-08

Referenssystem

Rumsligt referenssystem
Referenssystem:
Namn: http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/3006

Distribution

Tillhandahållande av resursen
Distributör:
Resurskontakt:
Organisationen: Naturvårdsverket
Ansvarsområde: Kontakt
Telefonnummer:
E-post: data@naturvardsverket.se
Onlinekälla:
Namn på resurs: Länk till dokument med produktbeskrivning
Adress för uppkoppling: http://gpt.vic-metria.nu/data/land/SMD_produktbeskrivning_20140627.pdf
Protokoll: HTTP:Information
Funktion som kan utföras:
Beskrivning: Länk till dokument med produktbeskrivning
Distributör:
Resurskontakt:
Organisationen: Metria AB
Ansvarsområde: Leverantör
Telefonnummer:
E-post: gis-support@metria.se
Onlinekälla:
Namn på resurs: Länk till visningstjänst (WMS)
Adress för uppkoppling: http://gis-services.metria.se/arcgis/rest/services/nv/InspireNV_Marktacke/MapServer/exts/InspireView/service
Protokoll: HTTP:OGC:WMS
Funktion som kan utföras:
Beskrivning: Länk till visningstjänst (WMS)
Distributör:
Resurskontakt:
Organisationen: Metria AB
Ansvarsområde: Leverantör
Telefonnummer:
E-post: gis-support@metria.se
Onlinekälla:
Namn på resurs: Länk till ATOM-tjänst för nedladdning av data (shape/raster)
Adress för uppkoppling: http://gis-services.metria.se/nvfeed/atom/annex2.xml
Protokoll: HTTP:Nedladdning:ATOM
Funktion som kan utföras:
Beskrivning: Länk till ATOM-tjänst för nedladdning av data (shape/raster)

Restriktioner

Restriktioner
Restriktioner och begränsningar:
Användbarhetsbegränsningar: Inga tillämpliga villkor
-
Rättsliga restriktioner:
Åtkomstrestriktioner: licens
Nyttjanderestriktioner:
Andra restriktioner:
Naturvårdsverket tillämpar CC0-licens. Ange gärna källa.
Skyddsklass:
Klassificering: ej klassificerad

Alla metadata

Tyck till

Översiktlig sammanställning
Resurstyp: datamängd
Produktionsdatum: 2000
Publiceringsdatum: 2014-03-04
Sammanfattning:
Svenska Marktäckedata (SMD) redovisar vegetation och markanvändning med en indelning som bygger på EU:s klassificeringssystem för CORINE Land Cover; anlagda ytor, jordbruksmarker, skog och naturliga marker, våtmarker och vatten. I databasen redovisas 58 klasser, minsta karteringsenhet är 1, 2, 5 eller 25 ha beroende på klass. Klasserna är ett resultat av användarbehov, EU-krav samt vad som var tekniskt och ekonomiskt möjligt att kartera. SMD finns tillgängligt som tre olika produkter: • SMD, pixel. Produkten har en upplösning på 25*25 meter där de klasser som karterats genom klassning av satellitinformation kan ha den upplösningen. Klasser som tolkats visuellt av operatör har minsta karteringsenhet för aktuell klass, medan de klasser som hämtats från annat material har en upplösning som är beroende av utgångsmaterialet. • SMD, raster. Produkten är i rasterformat och de ingående ytorna är automatiskt generaliserade till minsta karteringsenhet (1, 2, 5 eller 25 hektar). Olika klasser har olika minsta karteringsenhet, se bilaga 1 för detaljerad beskrivning. Vid generaliseringen tillämpades de regler som specificerats för arbetet med CORINE Land Cover • SMD, vektor. Produkten är en vektorisering av ”Marktäckedata, raster”. Vektoriseringen är gjord så att vektorerna följer rastret exakt.
Online-länkar:
Protocol Name URL
Ämnesområde: Arealtäckande bilder ocxh baskartor,Miljö
Ansvarig part: Naturvårdsverket Naturvårdsverket
Status: SlutfördResursbeskrivning
Identifiering av resurs:
Hänvisning till specifikation:
Titel: Svenska Marktäckedata
Produktionsdatum: 2000
Publiceringsdatum: 2014-03-04
-
Beskrivning av resurs:
Sammanfattning:
Svenska Marktäckedata (SMD) redovisar vegetation och markanvändning med en indelning som bygger på EU:s klassificeringssystem för CORINE Land Cover; anlagda ytor, jordbruksmarker, skog och naturliga marker, våtmarker och vatten. I databasen redovisas 58 klasser, minsta karteringsenhet är 1, 2, 5 eller 25 ha beroende på klass. Klasserna är ett resultat av användarbehov, EU-krav samt vad som var tekniskt och ekonomiskt möjligt att kartera. SMD finns tillgängligt som tre olika produkter: • SMD, pixel. Produkten har en upplösning på 25*25 meter där de klasser som karterats genom klassning av satellitinformation kan ha den upplösningen. Klasser som tolkats visuellt av operatör har minsta karteringsenhet för aktuell klass, medan de klasser som hämtats från annat material har en upplösning som är beroende av utgångsmaterialet. • SMD, raster. Produkten är i rasterformat och de ingående ytorna är automatiskt generaliserade till minsta karteringsenhet (1, 2, 5 eller 25 hektar). Olika klasser har olika minsta karteringsenhet, se bilaga 1 för detaljerad beskrivning. Vid generaliseringen tillämpades de regler som specificerats för arbetet med CORINE Land Cover • SMD, vektor. Produkten är en vektorisering av ”Marktäckedata, raster”. Vektoriseringen är gjord så att vektorerna följer rastret exakt.
Ämnesområde: Arealtäckande bilder ocxh baskartor,Miljö
Beskrivande nyckelord:
Fria nyckelord: SMD,CORINE,Marktäckedata,Markanvändning,Landtäcke,CLC
Beskrivande nyckelord:
Initiativ: Öppna data,Inspire
Beskrivande nyckelord:
Publiceringsmål: Miljödataportalen
Beskrivande nyckelord:
GEMET - INSPIRE themes, version 1.0: Landtäcke
Exempelbild:
Sökväg: http://gpt.vic-metria.nu/exempelbilder/land/exempel_smd.png
Bildformat: PNG
Bildtext: Legenden för Svenska Marktäckedata
Språk i resurs: Svenska
Status: Slutförd
Underhåll av resurs:
Underhållsfrekvens: ej planerat
-
Restriktioner och begränsningar:
Användbarhetsbegränsningar: Inga tillämpliga villkor
-
Rättsliga restriktioner:
Åtkomstrestriktioner: licens
Nyttjanderestriktioner:
Andra restriktioner:
Naturvårdsverket tillämpar CC0-licens. Ange gärna källa.
Skyddsklass:
Klassificering: ej klassificerad
Rumslig representation:
Rumslig representation:
Extent:
Utsträckning:
Omskrivande rektangel:
Longitud väst: 10.61
Longitud öst: 24.18
Latitud norr: 69.06
Latitud söder: 55.14
Tidsperiod:
Startdatum: 1999
Slutdatum:: 2001
-
Resurskontakt:
Organisationen: Naturvårdsverket
Ansvarsområde: Kontakt
Telefonnummer:
E-post: data@naturvardsverket.se
-
Resurskontakt:
Organisationen: Naturvårdsverket
Ansvarsområde: Ägare
Telefonnummer:
E-post: data@naturvardsverket.se
-Datakvalitet
Omfattning:
Hierarkisk nivå på data: datamängd
Tillkomsthistorik:
Redogörelse:
Svenska Marktäckedata baseras på klassning och tolkning av Landsat TM satellitdata med indata från huvudsakligen Lantmäteriets allmänna kartdatabaser (Terrängkarta, GGD, Vägkarta, Vegetationskarta), riksskogstaxeringsdata från SLU (Sveriges lantbruksuniversitet) samt uppgifter från SMHI (Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut), SCB (Statistiska centralbyrån), SGU (Sveriges geologiska undersökning), Naturvårdsverket och Länsstyrelsens miljöenheter. Hur olika material användes vid karteringen framgår av produktbeskrivningens bilaga 1. Det finns även tillgång till information om vilka indata som använts vid produktionen (se metadata i produktbeskrivningen).
Datakvalitetsrapport - fullständighet brist:
Namn på test: Yttäckning - täckningsgrad
Resultat från kvalitetskontroll:
Värdetyp: Ratio
Resultat: 449964/449964
Datakvalitetsrapport - om alla värden ligger inom domänen:
Namn på test: Conceptual schema compliance
Resultat av överensstämmelsetester:
Testen genomförd med godkänt resultat: Nej
Förklaring av resultatet: Kontroll har inte genomförts.
Hänvisning till specifikation:
Titel: Kommissionens förordning (EU) nr 1089/2010 av den 23 november 2010 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/2/EG vad gäller interoperabilitet för rumsliga datamängder och datatjänster
Publiceringsdatum: 2010-12-08
Resultat av överensstämmelsetester:
Testen genomförd med godkänt resultat: Nej
Förklaring av resultatet: Kontroll har inte genomförts.
Hänvisning till specifikation:
Titel: Kommissionens förordning (EU) nr 1089/2010 av den 23 november 2010 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/2/EG vad gäller interoperabilitet för rumsliga datamängder och datatjänster
Publiceringsdatum: 2010-12-08


Rumsligt referenssystem
Referenssystem:
Namn: http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/3006


Tillhandahållande av resursen
Distributör:
Resurskontakt:
Organisationen: Naturvårdsverket
Ansvarsområde: Kontakt
Telefonnummer:
E-post: data@naturvardsverket.se
Onlinekälla:
Namn på resurs: Länk till dokument med produktbeskrivning
Adress för uppkoppling: http://gpt.vic-metria.nu/data/land/SMD_produktbeskrivning_20140627.pdf
Protokoll: HTTP:Information
Funktion som kan utföras:
Beskrivning: Länk till dokument med produktbeskrivning
Distributör:
Resurskontakt:
Organisationen: Metria AB
Ansvarsområde: Leverantör
Telefonnummer:
E-post: gis-support@metria.se
Onlinekälla:
Namn på resurs: Länk till visningstjänst (WMS)
Adress för uppkoppling: http://gis-services.metria.se/arcgis/rest/services/nv/InspireNV_Marktacke/MapServer/exts/InspireView/service
Protokoll: HTTP:OGC:WMS
Funktion som kan utföras:
Beskrivning: Länk till visningstjänst (WMS)
Distributör:
Resurskontakt:
Organisationen: Metria AB
Ansvarsområde: Leverantör
Telefonnummer:
E-post: gis-support@metria.se
Onlinekälla:
Namn på resurs: Länk till ATOM-tjänst för nedladdning av data (shape/raster)
Adress för uppkoppling: http://gis-services.metria.se/nvfeed/atom/annex2.xml
Protokoll: HTTP:Nedladdning:ATOM
Funktion som kan utföras:
Beskrivning: Länk till ATOM-tjänst för nedladdning av data (shape/raster)


Information om metadatamängden
Språk i metadata: Svenska
Datum för metadata: 2018-05-03T13:55:11
Hierarkisk nivå (Resurstyp): datamängd
Metadatastandard: SS-EN ISO 19115:2005-geodata.se 3.1
Identifierare för metadatamängden: C14735E6-6DB3-4BE5-B99D-96FABB98CCAA
Metadatakontakt:
Organisationen: Naturvårdsverket
Ansvarsområde: Kontakt
Telefonnummer:
E-post: data@naturvardsverket.se