STÄRKER SVERIGES POSITION

Geodata bidrar till innovation och tillväxt inom näringslivet, möjliggör digitalisering och effektivisering inom offentlig sektor samt bidrar till en god, säker och hållbar livsmiljö.

Den nationella infrastrukturen för geodata underlättar tillgången till geodata från olika aktörer. Geodataportalen är ingången där du kan söka, hitta och titta på geodata från flera myndigheter och organisationer.

Geodataportalen 

Geodataportalen är endast tillgänglig via dator eller platta.

Geodatastrategi

Geodatastrategin är planen som beskriver hur vi skapar en väl fungerande infrastruktur för geodata i Sverige. Visionen är att Sverige har en nationell infrastruktur för geodata som främjar innovation och tillväxt inom näringslivet, möjliggör digitalisering och effektivisering av processerna inom offentlig sektor, aktivt bidrar till att medborgarna har en god, säker och hållbar livsmiljö.


Geodatastrategins mål 2016-2020:

Mål 1 Geodata är öppna Mål 1 Geodata är öppna
Mål 2 Geodata är användbara Mål 2 Geodata är användbara
Mål 3 Geodata är tillgängliga Mål 3 Geodata är tillgängliga
Mål 4 Samverkan är välutvecklad Mål 4 Samverkan är välutvecklad
Läs mer här